Znajdź pracę dzięki Orienta Polska

Cerca lavoro

Informacja dotycząca ochrony prywatności dla obecnych i przyszłych Klientów/Dostawców

Przedstawiamy Państwu oświadczenie o ochronie prywatności przewidziane przez spółkę „ORIENTA POLSKA” Sp. z o.o. (odtąd zwaną Spółką), niezbędne dla ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z wymogami przepisów obowiązujących w tym zakresie.
Przedstawione poniżej informacje pomogą Panu/Pani zrozumieć:
jakie podmioty przetwarzają Pana/Pani dane i jak się z nimi skontaktować;
w jaki sposób i z jakiego powodu analizowane są Pana/Pani dane;

Przydatne kontakty

Orienta Polska jest spółką przetwarzającą Pana/Pani dane dla celów prawnych i uznawana jest za administratora danych. W związku z tym ponosi odpowiedzialność za zagwarantowanie stosowania niezbędnych i odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych do ochrony Pana/Pani danych. Siedziba spółki znajduje się w Warszawie, pod adresem: ul. Łucka 18 lok.7, 00-845 Warszawa.
Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych, czyli wyznaczona osoba współpracująca z administratorem danych w zakresie stosowania określonych środków ochrony, jest wyznaczoną pro-tempore osobą kontaktową z ramienia swojej filii lub centralnej siedziby administracyjnej, mającą siedzibę w siedzibach Spółki.
Ponadto Spółka wyznaczyła osobę odpowiedzialną za ochronę danych, której obowiązkiem jest zagwarantowanie przestrzegania przepisów chroniących Pana/Pani prywatność, z którą można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych pod następującym adresem: Orienta Polska Sp. z o.o., ul. Łucka 18 lok. 7, 00-845 Warszawa [email protected]). Dodatkowe informacje na temat przysługujących Panu/Pani praw znaleźć można w punkcie zatytułowanym „Państwa prawa” w dalszej części niniejszego dokumentu.


Informacje dot. przetwarzania

Pragniemy podkreślić, że wszystkie dane osobowe, które nam Pan/Pani udostępni, przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony prywatności, tym samym Spółka zobowiązuje się do przetwarzania ich zgodnie z zasadami rzetelności, zgodności z prawem i przejrzystości, zgodnie ze wskazanymi poniżej celami, jak również do ich zbierania tylko w zakresie niezbędnym do przetwarzania, do ich wykorzystywania tylko jako dane osobowe do celu zgodnego z zezwoleniem i w uzgodnionej formie oraz w celu zagwarantowania Panu/Pani niezbędnej poufności udzielonych informacji.
Spółka zbiera, rejestruje, konsultuje i ogólnie przetwarza w szczególności Państwa dane osobowe i identyfikacyjne, takie jak na przykład imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, wyłącznie niezbędne do realizacji celów przewidzianych umową podpisaną ze Spółką.
Spółka będzie mogła wykorzystywać Pana/Pani dane w celu:
- realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa cywilnego i skarbowego, z przepisów unijnych, jak również przepisów, kodeksów lub procedur zatwierdzonych przez władze i inne kompetentne instytucje (np. kontrole podatkowe i skarbowe, przeciwdziałanie praniu pieniędzy)
- umożliwienia prawidłowego zarządzania prawnego, technicznego i ekonomicznego umowy;
- dochodzenia lub obrony swoich praw przed sądem lub instytucjami administracyjnymi, bądź w procedurach arbitrażowych i mediacyjnych w przypadkach przewidzianych w myśl obowiązujących przepisów, dyrektyw unijnych i rozporządzeń;
Przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, dlatego odmowa udzielenia zgody uniemożliwi nawiązanie stosunku umowy.


Okres przechowywania danych
Spółka będzie przechowywać Pana/Pani dane do chwili zakończenia umowy, a następnie przez okres 10 lat (termin, po upływie którego przedawnieniu ulegają prawa wynikające z umowy).


Przeniesienie i dostęp do danych
Spółka – bez konieczności uzyskania Pana/Pani zgody – może przekazywać Pana/Pani dane osobowe kategoriom podmiotów dokładniej wymienionym poniżej, takim jak na przykład:

- Spółkom należącym do Grupy Orienta, również niedziałającym na terenie UE, w celu wykonywania czynności kontrolnych i zarządzania personelem.
- Osobom trzecim (na firmom     specjalistycznym, konsultantom, towarzystwom ubezpieczeniowym w celu świadczenia usług ubezpieczeniowych itp.), które świadczą usługi outsourcingowe na rzecz administratora danych, jako podmioty zewnętrzne odpowiedzialne za przetwarzanie danych;
- Władzom sądowym, towarzystwom ubezpieczeniowym w celu świadczenia usług ubezpieczeniowych, jak również podmiotom, którym zobowiązane są przekazywać takie dane w myśl obowiązujących przepisów prawa. Wyżej wymienione podmioty będą przetwarzać dane jako niezależni administratorzy danych.

 

Państwa prawa

 W odniesieniu do przetwarzanych danych Spółka gwarantuje Panu/Pani możliwość:

  • uzyskania potwierdzenia istnienia lub braku Pana/Pani danych osobowych oraz ich kopii w czytelnej formie;
  • aktualizacji, sprostowania lub uzupełnienia Pana/Pani danych;
  • żądania usunięcia danych osobowych na warunkach przewidzianych przez prawo lub żądania ich zanonimizowania;
  • wyrażenia sprzeciwu, całkowitego lub częściowego oraz wynikającego z uzasadnionych przyczyn, wobec przetwarzania     danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą;
  • ograniczenia przetwarzania w przypadku naruszenia, wniosku o sprostowanie lub sprzeciwu;
  • żądania możliwości przenoszenia danych przetwarzanych elektronicznie, dostarczonych na podstawie zgody lub umowy;
  • wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych w dowolnym momencie, jeśli został złożony wniosek.


W tym celu Spółka przewidziała formularz, który należy wysłać na adres e-mail: [email protected]. W przeciwnym razie można udać się do punktu lub wysłać wniosek listem poleconym na adres: Warszawa 00-845, ul. Łucka 18 lok.7.
Informujemy, że Spółka jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi na Państwa wnioski w ciągu jednego miesiąca, za wyjątkiem szczególnie skomplikowanych przypadków, w których może to potrwać do maks. 3 miesięcy.
W każdym przypadku Spółka wyjaśni przyczynę oczekiwania w ciągu jednego miesiąca od złożenia wniosku.
Wynik rozpatrzenia wniosku zostanie przesłany na piśmie lub w formie elektronicznej. Jeśli zażądają Państwo sprostowania, anulowania lub ograniczenia przetwarzania danych, Spółka zobowiązuje do przekazania wyników rozpatrzenia wniosków każdemu z odbiorców Państwa danych, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnie dużego wysiłku.
Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania na podstawie zgody przed wycofaniem.
Spółka określa, że może zostać nałożona opłata w przypadku, gdy Państwa wnioski są w sposób oczywisty bezzasadne, nadmierne lub powtarzające się; w tym celu Spółka utworzyła rejestr umożliwiający śledzenie Państwa wniosków o interwencję.

Pobierz tutaj formularz dotyczący egzekwowania praw ochrony prywatności.